L'arxiu .htaccess defineix la configuració i el funcionament per a la carpeta on es troba aquest arxiu .htaccess, es a dir, permet configurar manualment les URL amigables o definir quina és la direcció d'accés a aquest Wordpress.


El codi que adjutem a continuació és el .htaccess per defecte de quan es realitza una instal·lació de Wordpress nova: 

# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress


Si desitja resetejar el funcionament del seu .htaccess, només han d'eliminar el contingut actual i reemplaçar-ho per el codi adjunt:


Com es pot editar l'arxiu .htaccess? Aquest arxiu es pot editar accedint per FTP als arxius del seu Wordpress: Com connectar per FTP mitjançant webFTP


Pot veure més informació i utilitats del fitxer .htaccess en el següent link: Informació i casos d'ús del fitxer .htaccess


.htaccesss a Wordpress Multisite


Si es té instal·lat un Wordpress Multisite, el .htaccess predeterminat té un codi diferent:


RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
 
# add a trailing slash to /wp-admin
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?wp-admin$ $1wp-admin/ [R=301,L]
 
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^ - [L]
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(wp-(content|admin|includes).*) $2 [L]
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(.*\.php)$ $2 [L]
RewriteRule . index.php [L]

Pot veure més informació sobre el .htaccess en la web oficial de Wordpress: https://wordpress.org/support/article/htaccess/