WordPress és el CMS més popular a Internet. Prop del 24 % de totes les pàgines d'Internet estan fetes amb WordPress. En estar tan estès, disposa d'una gran comunitat que desenvolupa temes i plugins amb noves funcionalitats amb regularitat.

A mesura que anem treballant amb el nostre WordPress, ens podem trobar amb errors de diferent índole. Alguns d'ells poden deixar totalment inutilitzat el bloc. És per això que, a continuació, explicarem els errors més comuns i com solucionar-los.

 

Temps d'execució

Headers already sent

Error en actualitzar el WordPress

Pàgina en blanc

Internal Server Error

No funcionen els enllaços

Error establint la connexió a la Base de Dades

Lloc en manteniment

Falta un directori temporal

Directiva upload_max_filesize 

 

1.- Temps d'execució

Un dels errors més habituals és el de la falta de temps d'execució i se sol produir quan instal·lem plugins, actualitzem el WordPress, pugem contingut o realitzem algun procés d'importació de dades.

Ens sol aparèixer un missatge similar al següent:

 

Fatal error: Maximum execution time of 10 seconds exceeded in /usr/home/example.com/web/wordpress/wp-includes/classes.php on line 422

 

La solució en aquests casos és augmentar el valor de PHP max_execution_time.  A CDmon, podem augmentar aquest valor en el Panell de control de l'allotjament, a l'apartat Configurar PHP.

 

2.- Headers already sent

Un altre error freqüent és quan el WordPress ens mostra un missatge d'error com el següent:

 

Cannot modify header information - headers already sent by (output started at 

 

Aquest error el solen causar espais en blanc o caràcters estranys just abans de les etiquetes o  ?>. Habitualment passa en el fitxer wp-config.php, tot i que pot ocórrer en altres fitxers, el missatge d'error ens ho indicarà.

Per solucionar-ho, hem de descarregar l'arxiu per FTP i, un cop descarregat, l'obrim amb un editor de text pla, el Bloc de Notes, per exemple.

Ens assegurem que davant de les etiquetes de PHP , ?> no hi hagi cap espai en blanc ni caràcter estrany.

També, si trobem codi PHP que està separat en blocs de manera innecessària, el podem unificar.

Exemple de codi incorrecte:


part de codi php;
?>


més codi php;
?>

Correcció:


part de codi php;

més codi php;
?>

Un cop editat l'arxiu, el pugem de nou a l'allotjament.

 

3.- Error en actualitzar el WordPress

El següent error pot aparèixer quan intentem actualitzar el WordPress automàticament. En versions actuals del WordPress és estrany que es produeixi aquest error, pot passar més en versions més antigues.

El missatge que ens surt és el següent:

 

Download failed.: Operation timed out after 30000 milliseconds with 351500 bytes received

 

L'error és degut a que el WordPress té configurat un timeout massa baix.

Per solucionar-ho, accedim per FTP a l'allotjament i anem a la carpeta /wp-admin/includes.

Un cop dins, descarreguem el fitxer file.php i l'editem amb un bloc de notes.

Busquem la línia següent:

 

$response = wp_remote_get($url, array('timeout' => 30));

 

Substituïm el 30 per 150 o algun valor més alt. Guardem l'arxiu i el tornem a pujar a l'allotjament. 

Si intentem actualitzar de nou, ja no hauria de fallar.

 

4.- Pàgina en blanc

Un dels errors més comuns és quan el WordPress se'ns queda en blanc. En aquest cas, poden ser diversos motius els que causen aquest comportament.

  • Plugins instal·lats:

El més normal és que es tracti d'alguna incompatibilitat amb algun Plugin. Si es té accés a l'administració del WordPress, podem i desactivar els plugins. Si no hi tenim accés, podem renombrar, a través de FTP, la carpeta plugins dins de wp-content per un altre nom, plugins2, per exemple. Això desactiva tots els plugins. 

 

Hem de tenir en compte, també, si tenim plugins de cache activats. Per exemple, el plugin wp-super-cache pot generar la pàgina en blanc, ja que utilitza el mòdul APC de PHP, i aquest mòdul, que no és del tot estable, sol ser responsable d'alguns errors en les aplicacions.

En aquest cas concret, es pot solucionar deshabilitant el APC, i es pot fer introduint el següent codi en un arxiu .htaccess.

 

 php_value apc.cache_by_default Off

 

  • Tema actual

Un altre motiu que pot generar la pàgina en blanc pot ser l'activació d'un nou tema. Quan hem acabat d'instal·lar un nou tema, pot generar algun problema de compatibilitat i deixar-nos el WordPress en blanc.

La solució és accedir a l'administració i activar un dels temes bàsics per defecte o, si no, podem accedir a l'administració, a través de FTP, accedir a la carpeta wp-content/themes i renombrar la carpeta del tema que hem activat i ha generat l'error.

 

  • Límit de memòria

A vegades, el WordPress ens pot quedar en blanc si l'aplicació necessita més memòria per funcionar. Per verificar si es tracta de falta de memòria, podem activar el mode DEBUG del WordPress. Per activar-lo, hem d'editar el fitxer wp-config.php i veurem una línia amb el següent codi:

 

define( 'WP_DEBUG', false );

 

La modifiquem, i posem true.

 

define( 'WP_DEBUG', true );

 

D'aquesta manera, el WordPress ens pot mostrar missatges d'error com el de falta de memòria. Per augmentar el paràmetre de memory_limit, a CDmon, accedim al Panell de control de l'allotjament, a l'apartat Configurar PHP.

 

5.- Internal Server Error

Quan ens apareix l'error d'Internal Server Error és causat, en la gran majoria dels casos, per codi incorrecte en el fitxer .htaccess.

El fitxer .htaccess el sol generar automàticament el WordPress, i si s'edita de manera incorrecta, pot fer que deixi de funcionar completament l'aplicació.

Per solucionar-ho podem renombrar el fitxer .htaccess, que es troba a l'arrel de la instal·lació del WordPress, a través de FTP.

Un cop fet, podem resetejar el .htaccess des de l'administració del WordPress, generant de nou els Permalinks.

Una altra manera per corregir un .htaccess mal configurat és posar el codi per defecte de WordPress:

 

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]

 

Pot passar que el codi incorrecte dins l'.htaccess el generi un plugin. Normalment, en el codi de l'.htaccess es pot veure el plugin que ho causa.

Podem desactivar el plugin des de l'administració per evitar que ens torni a passar.

 

6.- No funcionen els enllaços

Quan no ens funcionen els enllaços de les diferents seccions del WordPress, en la majoria dels casos, és perquè ens falta el fitxer .htaccess o aquest està mal configurat. Podem corregir-ho accedint a l'administració i restablint els Permalinks.

També ho podem solucionar posant a l'.htaccess el codi anterior.

 

7.- Error establint la connexió a la Base de Dades

Aquest error succeeix quan, en el fitxer de configuració del WordPress, no estan correctament especificades les dades de connexió a la Base de Dades.

Per corregir-ho, descarreguem per FTP el fitxer wp-config.php, que es troba a l'arrel de la instal·lació del WordPress, i revisem que les dades de connexió siguin les correctes.

Veurem uns paràmetres similars als següents:

 

define('DB_NAME', 'Nombasededades');

define('DB_USER', 'UsuariMySQL');

define('DB_PASSWORD', 'PasswordMySQL');

define('DB_HOST', 'localhost');

define('DB_CHARSET', 'utf8');

 

Hem de verificar que el nom de la base de dades, l'usuari i la contrasenya siguin les correctes. Podem revisar-ho al Panell de control de l'allotjament, a l'apartat de MySQL. Si no fossin les correctes, ho corregim i modifiquem les dades del Panell.

 

8.- Lloc en manteniment

Quan el WordPress s'actualitza o realitza una operació de manteniment, deixa el bloc inaccessible de manera temporal. A vegades, tot i haver finalitzat l'actualització, ens segueix apareixent la web en manteniment. Per corregir-ho, senzillament, hem de connectar per FTP al hosting, i a l'arrel eliminar un arxiu anomenat .maintenance que trobarem dins.

 

9.- Falta un directori temporal

Ens podem trobar que, quan pugem imatges des de l'administració del WordPress, ens aparegui el missatge "Falta un directori temporal".

Això passa quan en el nostre allotjament no està creada la carpeta tmp.

La carpeta tmp es crea automàticament i es troba a l'arrel del lloc, i és la que permet que es puguin pujar arxius a la web, iniciar sessions i emmagatzemar-les, etc. Si no està creada, connectem per FTP a l'allotjament i creem la carpeta tmp.

 

10.- Directiva upload_max_filesize 

En instal·lar un tema en el nostre WordPress, ens pot aparèixer el missatge següent:

 

"The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini."

 

Aquest error es deu al fet que el tema que s'està pujant pesa més del que permet la configuració de PHP de l'allotjament. A CDmon, per solucionar-ho, accedim al Panell de control de l'allotjament, a l'apartat Configurar PHP. Allà, augmentem el valor de la directiva upload_max_filesize.

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.