En moltes ocasions els nostres WordPress triguen una gran quantitat de temps en carregar o simplement volem que sigui el més ràpid possible. Gràcies als següents passos aconseguirem la màxima velocitat que ens permeti la nostra web:

  • Veure càrrega de la web amb una eina web.
  • Optimitzar el core de WordPress (actualitzar, plugins, tema, etc.). Veure amb P3 profiler.
  • Revisar l'allotjament en cerca de viruscodi injectat.
  • Configurar la ruta del nostre WordPress amb la ruta final a utilitzar. Amb www o sense.
  • Optimitzar la base de dades amb WP-Optimize

  • Optimitzar les imatges amb WP-SmushIt i reescalar imatges amb Imsaniti.
  • Carregar tan sols els components mostrats per pantalla amb JQueryImage Lazy Load.
  • Compressió amb GZIP.
  • Mantenir la connexió activa mentre carrega la web mitjançant Keep-Alive.
  • Unir dades JSSCSS amb WP-Minify.

 

Revisar la web amb una eina web

Per saber el temps de càrrega de la nostra web i tots els seus complements primer és recomanable que l'analitzem des d'una eina web per a veure la carrega detalladament.

 

Optimitzar el core de WordPress

Revisant la càrrega veiem a la primera línia el temps de càrrega amb les peticions dels registres DNS i la connexió amb el servidor. A la segona petició comença a carregar el core de WordPress. Un cop carregat es quan es començarà a visualitzar els elements de la web en el navegador.

Per veure exactament en què inverteix el temps el nostre Wordpress podem revisar-ho amb el plugin P3 Profiler.


 

Per evitar temps llargs de càrrega en el nostre core és ideal tenir sempre actualitzada a l'última versió de WordPress i els seus complements, utilitzar un tema lleuger, el mínim possible de plugins i eliminar els que no s'utilitzen.

 

Revisar la seva pàgina en cerca de virus o possibles infeccions de codi injectat

Si el nostre allotjament està infectat es possible que hagi que carregar elements externs d'un altre web, fent una doble càrrega o, en cas de no trobar aquests enllaços, no mostrar la plana per temps de càrrega molt elevats.

Entre altres motius, és aconsellable revisar que es trobi desinfectat, sobretot mantenir el nostre Wordpress i complements actualitzats.

 

Configurar la ruta del nostre WordPress amb la ruta final a utilitzar. Amb o sense www

En cas de tenir configurades les rutes de WordPress amb el subdomini www i accedim sense, es genera, internament, el doble de càrrega perquè ha de reprocessar totes les peticions:


 

És recomanable en aquest cas utilitzar un fitxer .htaccess que forci sempre l'entrada amb la mateixa ruta. D'aquesta forma el core no genera peticions innecessàries.

 

Optimitzar la base de dades amb WP-Optimizer

WordPress emmagatzema tota la informació en una base de dades a la que recorre per evitar posteriorment. Com més informació existeix, més lentes són les peticions. Amb el plugin WP-Optimize reduirem informació innecessària i optimitzarem les dades.

 

Optimitzar imatges amb "SmushIt" i reescalar imagtes amb "Imsaniti"

 

Muchas imágenes ocupan más espacio del necesario y es útil optimizarlas para reducir su tamaño. Esto no representa ningún cambio a nivel visual en la imagen. Para ello podemos optimizarlas con el plugin "SmushIt".

Por otro lado, muchas veces utilizamos imágenes - con tamaños más grandes de lo necesario.- Si lo deseamos, podemos reescalar todas nuestras imágenes por debajo de una resolución máxima con "Imsaniti"


 

Activar carga progresiva de imágenes "JQuery Image Lazy Load"

Podemos cargar la web de forma total y hasta que no cargue todo, no podamos ir visualizando, o que solo cargue el contenido visualizado en pantalla y, al ir moviéendonos hacía abajo en la web, vaya cargando dicho contenido. Esta última opción es el "Lazy Load" y, prácticamente, no es perceptible para la vista, reduciendo la carga total en sólo lo que visualizamos. Para ello disponemos del plugin "JQuery Image Lazy Load".

 

Habilitar compresión GZIP del sitio

Para acelerar los ficheros en general podemos comprimirlos en GZIP, ocupando menos espacio y entregándolos más rápido. Se puede realizar la compresión mediante un fichero .htaccess en el alojamiento:

https://support.cdmon.com/entries/101942136-C%C3%B3mo-comprimir-fic...

O si preferimos no tocar la programación, podemos hacerlo mediante un panel oculto del administrador de WordPress:

http://sudominio.com/wp-admin/options.php

Dentro de las opciones que aparecen buscamos "gzipcompresion" y modificamos el valor a 1 para activarlo:


 

Mantener conexiones activas Keep-Alive

Para cada elemento de nuestra web se abre una conexión nueva al servidor solicitando los ficheros necesarios. Cada vez que realiza la petición, al finalizar, cierra la anterior. Para acelerar el proceso de carga es posible mantener abierta la conexión con el servidor hasta que haya servido todos los ficheros, siendo el flujo de datos más fluido. Esta opción se habilita en el fichero .htaccess del alojamiento:

 

 

<ifModule mod_headers.c>
Header set Connection keep-alive
</ifModule>

 

 

 

Habilitar herramienta de caché "W3 Total Caché"

Para los datos que se almacenan en caché podemos instalar el plugin "W3 Total Caché" para acelerar esta parte de datos.

 

Ficheros JSS y CSS

La web carga muchos ficheros JSS y CSS a los que podemos reducir su carga al juntarlos y cargarlos en uno solo al cargar el documento con el plugin "WP-Minify". Debemos vigilar con este plugin porque puede afectar la arquitectura de la web.

 

Extra: Speed Booster Pack

Muchas de estas funcionalidades se pueden realizar en un solo plugin "Speed Booster Pack", un todo en uno.

Nuestro consejo es controlar las partes que queremos comprimir y realizar las correcciones que creemos oportunas, pero, en el caso de no tener mucho conocimiento o tiempo, podemos optar por él.