Si vols connectar, des de l'allotjament web, a una base de dades externa en MS SQL, pots utilitzar la funció mssql_connect().

A continuació, posem un codi d'exemple per fer servir una connexió amb mssql_connect.

  


//substituïm les dades per les del nostre servidor.

$myServer = "SERVIDOR";

$myUser = "USUARI";
$myPass = "PASSWORD";
$myDB = "BBDD";

//connexió a la base de dades
$dbhandle = mssql_connect($myServer, $myUser, $myPass)

// or die("Connexió fallida a $myServer");
or die('MSSQL error: ' . mssql_get_last_message());

//seleccionem la base de dades
$selected = mssql_select_db($myDB, $dbhandle)
or die("No puc obrir la BDD $myDB");

//fem la consulta SQL
$query = "SELECT top 1 * ";
$query .= "FROM test ";

//executem la consulta SQL i mostra els resultats
$result = mssql_query($query);
$numRows = mssql_num_rows($result);
echo "

" . $numRows . " Fila" . ($numRows == 1 ? "" : "s") . " Returned

";
while($row = mssql_fetch_array($result))

{
echo "

  • " . $row["idVenta"] . $row["idNlinea"] . "

";

}

//tanquem la connexió
mssql_close($dbhandle);

?>


Aquest codi serveix per comprovar que s'estableix la connexió a la base de dades.Per a més informació, pots contactar amb nosaltres.