Bitbucket és un servei d'emmagatzematge de projectes amb control de versions Git. Entre altres serveis, ens ofereixen repositoris privats gratuïts amb els quals poder treballar amb els nostres projectes.

A continuació, tenim un manual de com clonar i utilitzar el Git amb un repositori creat a Bitbucket.org.

 

1.- Donar-se d'alta i crear el repositori a Bitbucket

Un cop registrats a Bitbucket podem crear el nostre repositori.
Disposem de tota la informació sobre com fer-ho en la seva pàgina de suport.

 

2.- Activar el SSH i el Git

Des del Panell de control del nostre allotjament, activem el servei d'SSH i després activem el control de versions Git.


3.- Crear la clau privada

Entrem per consola a través de SSH.

A on ens trobem per defecte, entrada, creem el directori .ssh amb la comanda mkdir.


# mkdir .ssh


Un cop creada, entrem a la carpeta .ssh i executem ssh-keygen.
Ens demana el nom de fitxer, posem id_rsa i el password, posem el que vulguem.


# ssh-keygen

Generating public/private rsa key pair.

Enter file in which to save the key (/entrada/.ssh/id_rsa): id_rsa

Enter passphrase (empty for no passphrase):

Enter same passphrase again:

Your identification has been saved in id_rsa.

Your public key has been saved in id_rsa.pub.

 

Després, llegim el codi del fitxer que s'ha creat id_rsa.pub amb un cat

# cat id_rsa.pub

 

Ens apareix un codi semblant al següent:

ssh-rsa

AAAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQClbJitqx3LBILtjw7LV8KJHkjHHcNHTIo/4h+/PNiNAWp2RP5j//m6deeb9DIhpYqeasaskB97OFbBKXNK/PSh7cBBml/oYESJoghJXj9ijqkjHjhMjGNTqus1Qc4+TAx90lIw5EZTrxGAxGh3a+RI4QpGq2T7BZqKpDl+C+qp8Gv6J3Pbo3TAocXxgqui/UohokZveFChGo5uQgvwSJ5zGVgl1WnjhgJHXyM/wkY/3mSy4irOd/P8QSDgYs/5VXR54pXtAryDSSq0kZU7yAX0VPImL+u28294gjwa


4.- Configuració de la clau a Bitbucket

Copiem el codi que hem obtingut i accedim al nostre compte de Bitbucket.
Accedim a la configuració del nostre perfil, i allà dins a SSH Keys.

BITBUCKET.png

 

Afegim una clau nova.

BITBUCKET2.png

 

I copiem el codi que hem generat.

BITBUCKET3.png

 

5.- Clonar el repositori


Un cop creada i configurada la clau, ja podem entrar per SSH al nostre allotjament i fer el clone.

 

# git clone git@bitbucket.org:testcdmon/test.git

Cloning into test...

The authenticity of host 'bitbucket.org (131.103.20.167)' can't be established.

RSA key fingerprint is 97:8c:1b:f2:6f:14:6b:5c:3b:ec:aa:46:46:74:7c:40.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added 'bitbucket.org,131.103.20.167' (RSA) to the list of known hosts.

Enter passphrase for key '/entrada/.ssh/id_rsa':

remote: Counting objects: 6, done.

remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.

remote: Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0)

Receiving objects: 100% (6/6), done.

 


Fet això ja ens ha creat el repositori i ja podrem fer totes les accions del Git. És important configurar la clau correctament a Bitbucket, ja que, si no, ens dóna error en connectar al repositori.

 

# cd test/

# ls -la

total 20

drwxr-xr-x 3 plata550 plata550 4096 Oct 30 10:13 .

drwxrwxr-x 18 33 plata550 4096 Oct 30 10:12 ..

drwxr-xr-x 8 plata550 plata550 4096 Oct 30 10:13 .git

-rw-r--r-- 1 plata550 plata550 20 Oct 30 10:13 README.md

-rw-r--r-- 1 plata550 plata550 5 Oct 30 10:13 test.html

# git pull

Enter passphrase for key '/entrada/.ssh/id_rsa':

Already up-to-date.

 

En l'exemple anterior podem veure com hem fet un pull.

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.