Bitbucket és un servei d'emmagatzematge de projectes amb control de versions Git. Entre altres serveis, ofereixen repositoris privats gratuïts amb els quals poder treballar amb els teus projectes.

A continuació, tenim un manual de com clonar i utilitzar el Git amb un repositori creat a Bitbucket.org.

 

1.- Donar-se d'alta i crear el repositori a Bitbucket

Un cop registrat a Bitbucket pots crear el teu repositori.
Disposes de tota la informació sobre com fer-ho en la seva pàgina de suport.

 

2.- Activar el SSH i el Git

Des del Panell de control del teu allotjament a cdmon, activa el servei d'SSH i després activa el control de versions Git.


3.- Crear la clau privada

Entra per consola a través de SSH.

Et trobes per defecte en la carpeta "/entrada", i on has de crear el directori .ssh amb la comanda mkdir.


# mkdir .ssh


Un cop creada, entra a la carpeta .ssh i executa ssh-keygen.
Et demana el nom de fitxer, posa "id_rsa" i el password posa el que vulguis.


# ssh-keygen

Generating public/private rsa key pair.

Enter file in which to save the key (/entrada/.ssh/id_rsa): id_rsa

Enter passphrase (empty for no passphrase):

Enter same passphrase again:

Your identification has been saved in id_rsa.

Your public key has been saved in id_rsa.pub.

 

Després, llegeix el codi del fitxer que s'ha creat "id_rsa.pub" amb un "cat".


# cat id_rsa.pub

 

Apareix un codi semblant al següent:


ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQC/1zs49ShRNWFxX9fZBNV8qWuCClVrAapNGYPNEKIETyvNcTFOZQrfV6JnapSLXZbr+kfJ62f/xWd9BJ20wb2cXVdvaasH/aXX9EoU5EWiFzuFayfQRi1KUBNy0I6VwwDkPKlSE9YWOtwd/RtwhFvD0QN0Qzy8rFn3wm7kQL3m1U8jD23mqVvO2gqld+6Bm4VKkz2Fhz5ei/bK36I/Gin3fGdLWm8DoMKheEyI4hVX0RRfoJ9hLINzqAMzTphJcQFhibHuHb00xmlB+SDmlAPOv5AtphAJ5xgyTXyvbt48li8ZSWnwBI2dJ4DuK3luCTi7dQIooFxeCCP9JgqYQ04T


4.- Configuració de la clau a Bitbucket

Copia el codi que has obtingut i accedeix al teu compte de Bitbucket.
Accedeix a la configuració del teu perfil.


 

En el teu perfil prem en l'opció SSH Keys.En la següent pantalla prem en Add key per afegir una clau nova.A l'apartat "Key" afegeix el codi que has generat i prem en l'opció Add key.

 


5.- Clonar el repositori

Un cop creada i configurada la clau, ja pots entrar per SSH al teu allotjament i fer el clone.

 

# git clone git@bitbucket.org:demo/examplerepository.git ("demo" és el nom d'usuari en Bitbucket i "examplerepository" el nom del repositori que has creat en Bitbucket)

Cloning into test...

The authenticity of host 'bitbucket.org (131.103.20.167)' can't be established.

RSA key fingerprint is 97:8c:1b:f2:6f:14:6b:5c:3b:ec:aa:46:46:74:7c:40.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added 'bitbucket.org,131.103.20.167' (RSA) to the list of known hosts.

Enter passphrase for key '/entrada/.ssh/id_rsa':

remote: Counting objects: 6, done.

remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.

remote: Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0)

Receiving objects: 100% (6/6), done.

 


Fet això ja ens ha creat el repositori i ja pots fer totes les accions del Git. És important configurar la clau correctament a Bitbucket, ja que, si no, et dóna error en connectar al repositori.

 

# cd examplerepository/

# ls -la

total 20

drwxr-xr-x 3 plata550 plata550 4096 Oct 30 10:13 .

drwxrwxr-x 18 33 plata550 4096 Oct 30 10:12 ..

drwxr-xr-x 8 plata550 plata550 4096 Oct 30 10:13 .git

-rw-r--r-- 1 plata550 plata550 20 Oct 30 10:13 README.md

-rw-r--r-- 1 plata550 plata550 5 Oct 30 10:13 test.html

# git pull

Enter passphrase for key '/entrada/.ssh/id_rsa':

Already up-to-date.

 

En l'exemple anterior pots veure com hem fet un pull.
 

Per a més informació, pots contactar amb nosaltres.