Git és un software de control de versions utilitzat per al manteniment de versions en el desenvolupament d'aplicacions.

Es diu control de versions a la gestió de les modificacions realitzades en el codi font d'una aplicació. Per realitzar aquest control s'utilitzen eines de gestió com Subversion o Git.

 

A continuació mostrem les funcions bàsiques del Git.

Recordem que per utilitzar el client Git a CDmon, primer hem de tenir activat l'accés per SSH al  Panell de control i tenir habilitada l'opció de Git.

GIT.png

 

1.-Copiar el repositori

Per utilitzar el control de versions hem de tenir un repositori Git creat en algun servidor remot. Per connectar i copiar el contingut del repositori podem fer-ho amb la comanda clon.

 

 • git clone gitURL

Exemple:

git clone git@github.org:test/repositori.git

Aquesta comanda crearà el directori que contindrà els fitxers.

2.-Afegir fitxer al repositori

Quan tinguem un fitxer llest per afegir al repositori utilitzem la comanda add.

 

 • git add fitxer

Exemple:

git add test.html

Una vegada fet, no obtindrem resposta del Git, però si efectuem la comanda status veurem que està afegit.

 

 • git status

 

I mostra el següent:

# On branch maste

# Changes to be committed

# (use "git reset HEAD ..." to unstage)

#

# new file: test.htm

#

El fitxer està afegit però no es modificarà el repositori local fins que es realitzi la comanda commit.

 

 • git commit -m fitxer

Exemple:

git commit -m test.html

La resposta és la següent:

test[Mon Aug 20 15:43]# git commit -m test.html

Created commit a9e19fb: test.html

1 files changed, 1 insertions(+), 0 deletions(-)

create mode 100644 test.html

No obstant, aquest canvi no es propaga a tots els repositoris. El commit només modifica el repositori local.

Per enviar al repositori global s'utilitza la comanda push.

 

 • git push gitURL

Exemple:

git push git@github.org:test/repositori.git

Hem de tenir en compte que no tots els repositoris disposen de permisos per poder efectuar canvis. Hem d'assegurar-nos que disposem dels permisos necessaris per publicar en el servidor on tenim el repositori remot.

Si volem descarregar els fitxers que altres usuaris hagin actualitzat podem utilitzar la comanda pull.

 

 • git pull

 

3.-Algunes comandes de Git

 • add: afegir fitxers

 • branch: llistar, crear branques de desenvolupament
 • clone: clonar un repositori a un directori
 • commit: guardar els canvis al repositori
 • diff: mostrar les diferències entre versions
 • init: crear un repositori Git buit
 • log: mostrar l'històric de "commit" realitzats
 • merge: unir dos o més branques de desenvolupament
 • mv: moure o renombrar un directori
 • pull: recollir els fitxers d'un altre repositori
 • push: enviar els fitxers al repositori remot
 • reset: desfer els canvis i tornar a un estat anterior
 • rm: eliminar fitxers de l'arbre de desenvolupament
 • status: mostrar l'estat de la branca de treball actual

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.