Git és un software de control de versions utilitzat per al manteniment de versions en el desenvolupament d'aplicacions.

Es diu control de versions a la gestió de les modificacions realitzades en el codi font d'una aplicació. Per realitzar aquest control s'utilitzen eines de gestió com Subversion o Git.

 

A continuació mostrem les funcions bàsiques del Git.

Recordem que per utilitzar el client Git a cdmon, primer has de tenir activat l'accés per SSH al  Panell de control i tenir habilitada l'opció de Git.


GIT.png

 

1.-Copiar el repositori

Per utilitzar el control de versions has de tenir un repositori Git creat en algun servidor remot. Per connectar i copiar el contingut del repositori pots fer-ho amb la comanda clon.

 • git clone gitURL

Exemple:

git clone git@github.org:test/repositori.git


Aquesta comanda crearà el directori que contindrà els fitxers.

2.-Afegir fitxer al repositori

Quan tinguis un fitxer llest per afegir al repositori utilitza la comanda add.

 • git add fitxer

Exemple:

git add test.html

Una vegada fet, no obtindràs resposta del Git, però si efectues la comanda status, veuràs que està afegit.

 • git status

 

I mostra el següent:

# On branch maste

# Changes to be committed

# (use "git reset HEAD ..." to unstage)

#

# new file: test.htm

#

El fitxer està afegit però no es modificarà el repositori local fins que es realitzi la comanda commit.

 • git commit -m fitxer

Exemple:

git commit -m test.html

La resposta és la següent:

test[Mon Aug 20 15:43]# git commit -m test.html

Created commit a9e19fb: test.html

1 files changed, 1 insertions(+), 0 deletions(-)

create mode 100644 test.html

No obstant, aquest canvi no es propaga a tots els repositoris. El commit només modifica el repositori local.

Per enviar al repositori global s'utilitza la comanda push.

 • git push gitURL

Exemple:

git push git@github.org:test/repositori.git


Has de tenir en compte que no tots els repositoris disposen de permisos per poder efectuar canvis. Has d'assegurar-te que disposes dels permisos necessaris per publicar en el servidor on tens el repositori remot.

Si vols descarregar els fitxers que altres usuaris hagin actualitzat, pots utilitzar la comanda pull.

 • git pull

 

3.-Algunes comandes de Git

 • add: afegir fitxers

 • branch: llistar, crear branques de desenvolupament
 • clone: clonar un repositori a un directori
 • commit: guardar els canvis al repositori
 • diff: mostrar les diferències entre versions
 • init: crear un repositori Git buit
 • log: mostrar l'històric de "commit" realitzats
 • merge: unir dos o més branques de desenvolupament
 • mv: moure o renombrar un directori
 • pull: recollir els fitxers d'un altre repositori
 • push: enviar els fitxers al repositori remot
 • reset: desfer els canvis i tornar a un estat anterior
 • rm: eliminar fitxers de l'arbre de desenvolupament
 • status: mostrar l'estat de la branca de treball actual 

Per a més informació, pots contactar amb nosaltres.