1.- Opcions generals

A l'apartat "Opcions Generals" podem configurar diversos paràmetres de l'aplicació els quals detallem a continuació:

- Apartat "Personalitat general de la llista".

  mailman_opcions_generasl_ca-001.jpg

 • real_name: ens permet indicar el nom de la llista.
 • owner: aquesta opció ens permet indicar les adreces de correu dels administradors de la llista.
 • moderator: podem indicar les adreces de correu dels moderadors.
 • description: a aquest camp hem d'indicar una descripció que ens permeti identificar la llista.
 • info: descripció sobre la llista de correu que s'inclourà a l'inici de la plana d'informació de la llista.
 • subject_prefix: prefix que s'inclourà a l'assumpte dels missatges de la llista. 
 • anonymous_list: podem activar que la llista sigui anònima i no es mostrin els correus de les persones que interaccionen amb ella.

 

- Apartat "Capçalera explicita Reply-to".

 

mailman_opcions_generasl_ca-002.jpg

 

 • firs_strip_reply_to:  si seleccionem "Si"  s'esborrarà qualsevol capçalera "Reply-to" que hi hagi en el missatge que rep la llista.
 • reply_goes_to_list: aquest paràmetre ens permet indicar on s'envien els missatges que es facin en resposta a correus enviats per la llista.
 • reply_to_adress: hem d'indicar l'adreça de correu a la que volem que es respongui si hem seleccionat "Adreça explicita" a l'opció anterior.

 

- Apartat "Configuració de llista en cascada".

mailman_opcions_generasl_ca-003.jpg

 • umbrella_list: podem indicar una variant d'adreça on s'enviaran els recordatoris de clau.
 • umbrella_member_suffix: en aquest camp indiquem el sufix a afegir per crear la variant d'adreça.

 

- Apartat "Notificacions".

mailman_opcions_generasl_ca-004.jpg

 

 • send_reminders: ens permet activar un recordatori mensual de les claus dels usuaris. Això únicament funcionarà amb els usuaris que no hagin desactivat aquesta opció a la seva configuració.
 • wellcome_msg: podem indicar un text que apareixerà al missatge de benvinguda de la llista.
 • send_welcome_msg: aquesta opció ens permet activar o desactivar l'enviament del correu de benvinguda que s'envia a les noves altes.
 • goodbye_msg: podem indicar un text que s'enviarà a les adreces que es donin de baixa de la llista.
 • send_goodbye_msg: amb aquesta opció podem indicar si s'envia el missatge configurat a l'opció "goodbye_msg".
 • admin_immed_notify: podem activar que els moderadors els hi arribin les peticions al moment i un recordatori diari de les pendents.
 • admin_notify_mchanges: indiquem si volem que els administradors rebin notificacions de les altes i baixes de la llista.
 • respond_to_post_request: si volem que el sistema notifiqui el remitent que el seu correu està pendent d'aprovació caldrà marcar "Si".

 

 

- Apartat "Configuració addicional".

mailman_opcions_generasl_ca-005.jpg

 

 • emergency: si activem aquesta opció, tot el tràfic de la llista passarà a ser moderat.
 • new_member_options: a aquesta opció podem configurar alguns paràmetres que els usuaris tindran per defecte.
 • administrivia: podem activar que es filtrin els correus a la llista en busca de peticions administratives.
 • max_message_size: en aquest camp indicarem la grandària màxima que pot tenir un correu enviat a la llista.
 • admin_member_chunksize: indiquem la quantitat de membres que es mostraran per pàgina a la llista de membres.
 • host_name: especifiquem el nom de la màquina de correu.
 • include_rfc2369_headers: podem indicar que s'incloguin les capçaleres recomanades per la regulació 2369.
 • include_list_post_header: indiquem si s'ha d'incloure la capçalera "List-Post".
 • max_days_to_hold: especifiquem l'antiguitat que ha de tenir un missatge per ser descartat.

 

Un cop modificat els diferents paràmetres hem de fer clic sobre "Envia els canvis" per desar les modificacions.

 

2.- Contrasenyes

A Mailman hem de tenir present l'existència de dos rols principals: l'administrador i el moderador. L'administrador és la persona que té control total sobre la configuració d'una llista de correu i pot alterar tots els paràmetres de la mateixa. El moderador únicament pot atendre les peticions d'administració pendents com aprovacions de subscripcions o enviaments retinguts.  

 Al panell de configuració, a l'apartat "Contrasenyes", hem d'indicar la contrasenya per a l'administrador i la contrasenya per al moderador.

 mailman_opcions_generasl_ca-006.jpg

 

3.- Opcions de llengua

Des de l'apartat de configuració "Opcions de llengua" podem modificar algunes opcions referents a la configuració d'idioma de Mailman.

 mailman_opcions_generasl_ca-007.jpg

 

 • preferred_language: ens permet escollir l'idioma per defecte de la llista i la seva interfície. 
 • available_languages: podem escollir els idiomes que volem que estiguin disponibles a l'opció "preferred_language".

 

mailman_opcions_generasl_ca-008.jpg

 • encode_ascii_prefixes: hem d'escollir si el prefix que s'afegeix a l'assumpte s'ha de codificar sempre, mai o quan calgui. Aquesta opció ens permet donar una major compatibilitat el correu de la llista respecte a gestors de correu antics que tenen problemes amb l'ús de diferents codificacions. 

 

Per a qualsevol consulta podeu contactar amb nosaltres.