Les gràfiques de hardware ens permeten visualitzar l'estat del servei del nostre servidor Virtual Up.

Mitjançant les gràfiques podrà visualitzar els següents paràmetres:

Gràfiques del sistema

Consum de CPU per hostings: la gràfica mostra una llista amb els deu allotjaments que més CPU consumeixen. L'eix horitzontal mostra l'ús de CPU de cada hosting per franja horària, mentre que l'eix vertical mostra l'ús de CPU en %. En aquest exemple, el servidor disposa de 3 cores de CPU, el que equival a 300 en l'eix vertical.


A la part inferior de la gràfica podem seleccionar si volem veure el consum diari, mensual o anual.

 

Ús de CPU: representa el % d'ús de la CPU. Cada core de processament és un 100%. Per exemple, un servidor quad core dual CPU tindrà un índex de 800%.

cpuVirtual.png

 • system : % utilitzat pel sistema.
 • user: % utilitzat pels usuaris del sistema.
 • nice: % de processos users de baixa prioritat.
 • idle: % "lliure" o no utilitzat de la CPU.
 • iowait: % d'espera de la CPU al disc dur.
 • irq: % d'interrupcions de la CPU.
 • softirq: % de --------- .

 

Càrrega de CPU: mitjana del temps de càrrega de la CPU.

fig10.png

Usos de memòria: mostra quins usos se li dóna a la memòria.

memVirtu.png

 • apps: memòria ---------.
 • page_tables: memòria ---------.
 • swap_cache: memòria ----------.
 • vmalloc_used: memòria ---------.
 • slab_cache: memòria -----------.
 • cache: memòria inactiva que manté l'antic contingut, però que pot ser immediatament rescatat per al seu ús.
 • buffers: memòria utilitzada pels buffers del sistema.
 • unused: memòria ---------.
 • swap: memòria -------.
 • commiteed: memòria --------.
 • mapped: memòria --------.
 • active: memòria utilitzada.
 • inactive: memòria no utilitzada.

 

Gràfiques del servei web

Hits: mostra els accessos web que ha tingut el servidor virtual en el moment de la captura del valor.

fig12.png

Processos: nombre de processos apache que corren al servidor virtual. Es divideixen entre els processos que ja estan corrent i els que estan preparats per començar a córrer, però es troben esperant una petició de connexió.

fig13.png

Volum: el tràfic que hi ha hagut pel port 80 en el moment de la captura del valor.

fig14.png

 

Gràfiques del servei de correu

Cues de correu: gràfica que monitoritza la cua de correus del postfix.

fig19.png

 • active: correus que estan sent entregats.
 • deferred: correus que encara no han pogut ser entregats i que s'intentarà entregar més tard.
 • maildrop: correus locals (els enviats pel sistema i sendmail).
 • incoming: correus que han arribat i han estat processats a les seves respectives bústies.
 • corrupt: correus que no tenen un format correcte i no han pogut ser processats.
 • held: correus "congelats" que estan a la cua però no són entregats.

Gràfiques de processos

Nombre de processos: tal com indica el títol, fa referència al nombre de processos que s'estan executant al servidor virtual.

fig17.png

VMStats: gràfica que desgrana el nombre de processos que s'estan executant.

VMstatVirtu.png

 • running: núm. de processos que estan corrent de manera activa.
 • I/O sleep: núm. de processos que estan esperant algun esdeveniment.